Community composition and structure of Rhododendron simsii shrubland in the Dawei Mountain, Hunan Province
Jiaxiang Li,Xu Zhang,Zongqiang Xie,Congfa Lu,Xiangyang Tu,Yuan Xun
Biodiv Sci . 2015, (6): 815 -823 .  DOI: 10.17520/biods.2015024