Progress in the studies of microbial diversity
Jizheng He,Liangdong Guo
Biodiv Sci . 2013, (4): 391 -392 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2013.02159