Metapopulation dynamics: theory and applications
ZHANG Da-Yong, LEI Guang-Chun, ILKKA HANSKI,
Biodiv Sci . 1999, (2): 81 -90 .  DOI: 10.17520/biods.1999012