Spatial pattern of zooplankton diversity in Lianjiang River, Guangdong Province, China
Yuan Gao,Zini Lai,Jie Li,Chao Wang,Yanyi Zeng,Qianfu Liu,Wanling Yang
Biodiv Sci . 2013, (6): 699 -708 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2013.10082