Influencing factors of the nested distribution of butterfly assemblages in the Zhoushan Archipelago, China
Xuemei Zhang, Xufang Han, Liwei Liu, Aichun Xu
Biodiv Sci . 2016, (3): 321 -331 .  DOI: 10.17520/biods.2015315