Genetic diversity analysis of Quercus mongolica populations with In-ter-Simple Sequence Repeats (ISSR) technique
Jie Zhang, Di Wu, Chunlei Wang, Hongjun Qu, Xuezhong Zou, Chuanping Yang
Biodiv Sci . 2007, (3): 292 -299 .  DOI: 10.1360/biodiv.060133