Ellobiid molluscs of Chinese mangrove habitats
Yi Liu, Mao Wang, Wenqing Wang, Changyi Lu
Biodiv Sci . 2011, (6): 723 -728 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2011.06129