Habitat factors influencing the population density and flock size of brown eared pheasant
Guogang Zhang, Guangmei Zheng, Zhengwang Zhang, Jianrong Guo, Jianping Wang, Shulong Gong
Biodiv Sci . 2005, (2): 162 -167 .  DOI: 10.1360/biodiv.040133