Temporal and spatial variation of macrofaunal communities in Shenzhen Bay intertidal zone between 1995 and 2010
Lizhe Cai, Xinwei Chen, Chen Wu, Xin Peng, Jing Cao, Sujing Fu
Biodiv Sci . 2011, (6): 702 -709 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2011.08124