Species diversity and community structure of zooplankton in the Zhubi Atoll, Nansha Islands, South China Sea
Jianqiang Yin, Liangmin Huang, Kaizhi Li, Lanlan Xiong
Biodiv Sci . 2011, (6): 685 -695 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2011.11130