Patterns and drivers of species richness of early spring annual ephemeral plants in northern Xinjiang
Aixia Wang, Jingjing Ma, Huidie Gong, Guoan Fan, Mao Wang, Hongmei Zhao, Junhui Cheng
Biodiv Sci . 2021, (6): 735 -745 .  DOI: 10.17520/biods.2020331