A literature review on biotic homogenization
Guangmei Wang, Jingcheng Yang, Chuangdao Jiang, Hongtao Zhao, Zhidong Zhang
Biodiv Sci . 2009, (2): 117 -126 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2009.08273