Coexistence mechanisms of evergreen and deciduous trees based on topographic factors in Tiantong region, Zhejiang Province, eastern China
Yubin Xie, Zunping Ma, Qingsong Yang, Xiaofeng Fang, Zhiguo Zhang, Enrong Yan, Xihua Wang
Biodiv Sci . 2012, (2): 159 -167 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2012.09242