Effects of long-term different fertilization regimes on the diversity of weed communities in oilseed rape fields under rice-oilseed rape cropping system
Ruhai Li, Sheng Qiang, Duosheng Qiu, Qiuhua Chu, Genxing Pan
Biodiv Sci . 2008, (2): 118 -125 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2008.07339