Predation impact of Procambarus clarkii on Rana limnocharis tadpoles in Guilin area
Zhengjun Wu, Fengjin Cai, Yunfeng Jia, Jianxin Lu, Yongfu Jiang, Chengming Huang
Biodiv Sci . 2008, (2): 150 -155 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2008.07223