Work efficiency of IPBES and the effectiveness of scientific functions
Fengbin Dai, Yang Wu, Yuxue Pan, Boya Zhang, Yu Tian
Biodiv Sci . 2021, (5): 688 -692 .  DOI: 10.17520/biods.2020250