Effects of bio-invasion on the Yellow River basin ecosystem and its countermeasures
Wandong Yin, Mingke Wu, Baoliang Tian, Hongwei Yu, Qiyun Wang, Jianqing Ding
Biodiv Sci . 2020, (12): 1533 -1545 .  DOI: 10.17520/biods.2020208