Biodiversity conservation strategies for the Yellow River basin based on the Three Conditions Framework
Yue Cao, Shuyu Hou, Zixuan Zeng, Xiaoshan Wang, Fangyi Wang, Zhicong Zhao, Rui Yang
Biodiv Sci . 2020, (12): 1447 -1458 .  DOI: 10.17520/biods.2020153