SP2000: An open source R package for querying the catalogue of life
Liuyong Ding Hao Li Juan Tao Jinlong Zhang Minrui Huang Ke Yang Jun Wang Daming He Chengzhi Ding
Biodiv Sci . 2021, (1): 0 -0 .  DOI: 10.17520/biods.2020235