Camera-trapping monitoring platform for mammals and pheasants in the Longitudinal Range and Gorge Region of Southwest China: Protocol, progress and future outlook
Xueyou Li, Wenqiang Hu, Changzhe Pu, Quan Li, Qiupeng Yu, Zhechang Hu, William V. Bleisch, Xuelong Jiang
Biodiv Sci . 2020, (9): 1090 -1096 .  DOI: 10.17520/biods.2020105