Effects of Transgenic rice H23 resistant to BPH and herbicide on non-target organisms
Sanhe Li Kai Liu Wenjun Zha Huashan Xu Peide Li Lei Zhou Aiqing You
Biodiv Sci . 0, (): 0 -0 .  DOI: 10.17520/biods.2020295