Camera-trapping survey of the diversity of mammals and birds in the Tuotuo River basin of the source region of the Yangtze River
Dong Wang, Yaqiong Wan, Shizhao Wang, Jiaping Chen, Tong Wu, Jiaqi Li, Xinming Lian
Biodiv Sci . 2020, (9): 1132 -1140 .  DOI: 10.17520/biods.2020086