Floristic characteristics and north-south differentiation of seed plants in the Luoxiao Mountains
Wanyi Zhao, Zhongcheng Liu, Huagu Ye, Lei Wang, Gongxi Chen, Keming Liu, Xuanhuai Zhan, Wenbo Liao
Biodiv Sci . 2020, (7): 842 -853 .  DOI: 10.17520/biods.2019262