The snow leopard in Altai Mountains, near the Sino-Mongolia border, and its conservation significance
Wenwen Chu,Zhigang Jiang,Kai Li,Defu Hu,Gang Chen,Hongjun Chu
Biodiv Sci . 2020, (4): 442 -444 .  DOI: 10.17520/biods.2019100