Camera-trapping survey on mammals and birds in the Kanas River Valley of Altai Mountains, Xinjiang, China
Shaopeng Cui,Daiqiang Chen,Jinyu Wang,Jizhou Sun,Hongjun Chu,Chunwang Li,Zhigang Jiang
Biodiv Sci . 2020, (4): 435 -441 .  DOI: 10.17520/biods.2020184