The latest developments of IPBES and China’s countermeasures
Yuxue Pan, Boya Zhang, Yang Wu, Fengbin Dai, Yu Tian
Biodiv Sci . 2020, (10): 1286 -1291 .  DOI: 10.17520/biods.2019372