Population spatial pattern of Stipa grandis and its response to long-term overgrazing
Wang Xinting,Chai Jing,Jiang Chao,Tai Yang,Chi Yanyan,Zhang Weihua,Liu Fang,Li Suying
Biodiv Sci . 2020, (2): 128 -134 .  DOI: 10.17520/biods.2019276