Applications of molecular markers in conserving endangered species
Yuanyuan Li, Chaonan Liu, Rong Wang, Shuixing Luo, Shouqian Nong, Jingwen Wang, Xiaoyong Chen
Biodiv Sci . 2020, (3): 367 -375 .  DOI: 10.17520/biods.2019414