Floristic analysis and resource evaluation of macrofungi in the Luoxiao Mountains, China
Wangqiu Deng, Taihui Li, Zongping Song, Ming Zhang, Junyan Xu, Hao Huang, Xiangrong Zhong, Chaoqun Wang, Yong He
Biodiv Sci . 2020, (7): 896 -904 .  DOI: 10.17520/biods.2019393