De novo transcriptome assembly reveals the whole genome duplication events of Didymochlaena trancatula
Hao Wang, Rui Zhang, Jiao Zhang, Hui Shen, Xiling Dai, Yuehong Yan
Biodiv Sci . 2019, (11): 1221 -1227 .  DOI: 10.17520/biods.2019236