Elevational patterns of invasive nonnative and native herbaceous species in Jiuwan Mountain National Nature Reserve of Guangxi
Gao Kexiao,Li Feifei,Liu Xiaoyan,Xiong Yunqi,Li Junsheng,Zhao Caiyun
Biodiv Sci . 2019, (10): 1047 -1055 .  DOI: 10.17520/biods.2019221