Effect of environmental factors on understory species diversity in Southwest Guangxi Excentrodendron tonkinense forests
Yibo Tan,Wenhui Shen,Zi Fu,Wei Zheng,Zhiyang Ou,Zhangqiang Tan,Yuhua Peng,Shilong Pang,Qinfei He,Xiaorong Huang,Feng He
Biodiv Sci . 2019, (9): 970 -983 .  DOI: 10.17520/biods.2019133