Preliminary surveys of mammals and birds by infrared camera traps in the Sichuan Baishuihe National Nature Reserve
Weihe Yang,Yuelong Chen,Yue Deng,Xingzhe Wang,Lijun Chen,Daming Hu,Xiuhai Luo,Dazhao Song,Zhishu Xiao
Biodiv Sci . 2019, (9): 1012 -1015 .  DOI: 10.17520/biods.2019204