Sex ratio and spatial pattern of Taxus fuana, a Wild Plant with Extremely Small Populations in Tibet
Yaobin Song, Li Xu, Junpeng Duan, Weijun Zhang, Xiaolu Shentu, Tianxiang Li, Runguo Zang, Ming Dong
Biodiv Sci . 2020, (3): 269 -276 .  DOI: 10.17520/biods.2019102