Development of red list assessment of macrofungi in China
Yijian Yao,Jiangchun Wei,Wenying Zhuang,Lei Cai,Dongmei Liu,Junsheng Li,Tiezheng Wei,Yi Li,Ke Wang,Haijun Wu
Biodiv Sci . 2020, (1): 4 -10 .  DOI: 10.17520/biods.2019173