Ongoing threats and the current status of snow leopard conservation in China
Xiaoyu Li,Lingyun Xiao,Xuchang Liang,Chen Cheng,Chen Feng,Xiang Zhao,Yanlin Liu,Xiaoxing Bian,Bing He,Changzhi Zhang,Justine Shanti Alexander,Rui Xing,Yahui Huang,Awangjiumei ,Xierannima ,Dazhao Song,Qiaowen Huang, ,Kui Peng,Hang Yin,Xinming Lian,Xin Yang,Sheng Li,Xiaogang Shi,Chuangming Yang,Zhi Lü
Biodiv Sci . 2019, (9): 932 -942 .  DOI: 10.17520/biods.2019026