Camera-trapping survey on mammals and birds in Fanjingshan National Nature Reserve, Guizhou, China
Zhang Mingming,Yang Zhaohui,Wang Cheng,Wang Jiaojiao,Hu Canshi,Lei Xiaoping,Shi Lei,Su Haijun,Li Jiaqi
Biodiv Sci . 2019, (7): 813 -818 .  DOI: 10.17520/biods.2019131