Assessment of macrobenthos biodiversity and potential human-induced stressors in the Ganjiang River system
Xing Yuan,Wu Xiaoping,Ouyang Shan,Zhang Junqian,Xu Jing,Yin Senlu,Xie Zhicai
Biodiv Sci . 2019, (6): 648 -657 .  DOI: 10.17520/biods.2018296