Threat assessments, problems and countermeasures of China’s macrofungi
Dongmei Liu, Lei Cai, Ke Wang, Junsheng Li, Tiezheng Wei, Yijian Yao
Biodiv Sci . 2018, (11): 1236 -1242 .  DOI: 10.17520/biods.2018230