Population structure and genetic divergence in Firmiana danxiaensis
Xingtong Wu, Lu Chen, Minqiu Wang, Yuan Zhang, Xueying Lin, Xinyu Li, Hong Zhou, Yafeng Wen
Biodiv Sci . 2018, (11): 1168 -1179 .  DOI: 10.17520/biods.2018223