Origin and evolution of earthworms belonging to the family Megascolecidae in China
Jibao Jiang, Jiangping Qiu
Biodiv Sci . 2018, (10): 1074 -1082 .  DOI: 10.17520/biods.2018105