Comparison of species resolution rates of DNA barcoding for Chinese coastal halo-tolerant plants
Ya’nan Wei, Xiaomei Wang, Pengcheng Yao, Xiaoyong Chen, Hongqing Li
Biodiv Sci . 2017, (10): 1095 -1104 .  DOI: 10.17520/biods.2017164