Bt基因抗虫作物对非靶标害虫的影响
关正君, 鲁顺保, 霍艳林, 郝浩永, 曹建斌, 魏伟, 刘标
Effects of Bt crops on non-target insect pests
Zhengjun Guan,Shunbao Lu,Yanlin Huo,Haoyong Hao,Jianbin Cao,Wei Wei,Biao Liu
生物多样性 . 2018, (6): 636 -644 .  DOI: 10.17520/biods.2017315