Camera trapping survey of mammals and birds in Luolong, Tibet
Keji Guo,Pengfei Lu,Shengchao Shi,Zijun Tang,Tong Zhang,Jiawu Xiong,Bingzhang Li,Xuejian Deng
Biodiv Sci . 2016, (9): 1077 -1081 .  DOI: 10.17520/biods.2016128