Elevational pattern of amphibian and reptile diversity in Qinling Range and explanation
Zhi Zheng,Dajie Gong,Chengxiang Sun,Xiaojun Li,Wanjiang Li
Biodiv Sci . 2014, (5): 596 -607 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2014.14005