Seasonal change of the community of large-sized tintinnids (Ciliophora, Tintinnida) in Laizhou Bay
Xue Chen,Wuchang Zhang,Qiang Wu,Qingshan Luan,Tian Xiao
Biodiv Sci . 2014, (5): 649 -657 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2014.13257