Bacteria diversity in paddy field soil by 16S rDNA-RFLP analysis in Ningxia
Jianping Zhang, Naiyuan Dong, Haobin Yu, Yongjun Zhou, Yongliang Lu, Ruimei Geng, Liuqing Yu
Biodiv Sci . 2008, (6): 586 -592 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2008.08118