Biodiversity and ecosystem multifunctionality: advances and perspectives
Wei Xu,Zhiyuan Ma,Xin Jing,Jin-Sheng He
Biodiv Sci . 2016, (1): 55 - .  DOI: 10.17520/biods.2015091