DNA barcoding in surveys of small mammal community: a case study in Lianhuashan, Gansu Province, China
Kai He, Wenzhi Wang, Quan Li, Peipeng Luo, Yuehua Sun, Xuelong Jiang
Biodiv Sci . 2013, (2): 197 -205 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2013.09160