Progress and prospect of climate change and marine biodiversity
Jianguo Du, William W.L. Cheung, Bin Chen, Qiulin Zhou, Shengyun Yang, Guanqiong Ye
Biodiv Sci . 2012, (6): 745 -754 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2012.10051